+
Di chuyển bằng phím WASD / Con trỏ và chuột - PHÍM CÁCH để nhảy (nhảy 2 lần để bay lượn)
Nhấp chuột trái / phải để khai thác / đặt vật phẩm
1-9 = Chọn vật phẩm - T = Ném vật phẩm - C = Thêm cây
CTRL-S = Lưu - CTRL-L = Tải - F1 = HUD
ESC - Tạm dừng trò chơi / xem lại các hướng dẫn này
QUAY LẠI
LƯU VÀ THOÁT
Tạo bản đồ...